Tin Thị Trường 

Năm 2021, FLC đặt mục tiêu doanh thu 15.000 tỷ đồng, dự kiến chi cổ tức 10% và triển khai hàng loạt dự án lớn

Tập đoàn FLC sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 12/4 tới. Theo các tài liệu công bố chuẩn bị ĐHCĐ, năm 2020, FLC ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 421 tỷ đồng và sau thuế gần 308 tỷ.  Năm 2021, FLC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất hơn 15.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế trên 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng. Nếu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, thì so với 2020, FLC đặt mục tiêu lợi…

Read More